Rètol per a clínia Veterinària

Projecte realitzat